Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Privacy en medisch dossier

1. Algemeen

Om goede medische zorg te kunnen verlenen, leggen wij uw contactgegevens en medische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (Wgbo) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van medische zorg en de daaruit voortkomende administratie en dat wij uw gegevens beveiligen tegen inbreuk door derden.

2. Toestemming voor gegevensuitwisseling

Goede, veilige en snelle zorg begint met de juiste informatie. Over uw gezondheid op dat moment, eventuele andere aandoeningen en over uw medicatiegebruik. Het is belangrijk dat uw zorgverlener over de juiste informatie beschikt om goede en veilige zorg te kunnen bieden. Via het Landelijk Schakepunt (LSP) wordt informatie over uw gezondheid beschikbaar gesteld voor uw zorgverlener. Maar alleen als het nodig is. En alleen als u daar toestemming voor heeft gegeven. Met uw toestemming heeft uw zorgverlener inzage in bepaalde onderdelen uit uw dossier, zoals eventuele aandoeningen, allergieën en medicatiegebruik. Het is belangrijk dat u dit zelf vooraf regelt.
Ga naar ‘Persoonlijke Omgeving’ op www.volgjezorg.nl om toestemming voor de uitwisseling van medische gegevens te regelen. U kunt hier ook volgen wat er met uw medische gegevens gebeurt. Welke soorten gegevens zijn er met uw toestemming gedeeld? Door welke zorgverlener(s) zijn ze bekeken? En wanneer? Zo weet u altijd wat er met uw medische gegevens gebeurt.

3. Identificatieplicht

Wanneer u de huisartsenpost belt dan vragen wij u om u BSN nummer, zodat wij u kunnen identificeren. Indien u de huisartsenpost bezoekt dan dient u uw identificatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identificatiepas) en de verzekeringsgegevens (pasje) mee te brengen. Identificatie is noodzakelijk voor een correcte registratie in patiëntendossiers en overige administraties, en ter voorkoming van misbruik. Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de hiervoor beschreven doeleinden.

4. Uitwisseling van gegevens

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als daarvoor een geldige grondslag is. Uw persoonsgegevens verstrekken wij onder meer aan zorgverzekeraars, in- en externe zorgverleners en ketenpartners. Soms moeten wij gegevens delen vanwege een wettelijk voorschrift, bijvoorbeeld besmettelijke ziekten dienen wij te melden bij de GGD.

Samenwerkingsovereenkomst met zorgpartners in de regio: om ook in de toekomst de vraag naar acute zorg het hoofd te kunnen blijven bieden, werken wij nauw samen met collega zorgverleners van de ambulancepost en huisartsenposten in onze regio. Dit samenwerkingsverband maakt het mogelijk om bij oplopende telefonische wachttijden, elkaar te helpen door patiënten van elkaar over te nemen en telefonisch te woord te staan. Hiervoor is inzage in het elektronisch patiëntendossier noodzakelijk.

5. Wie hebben inzicht in uw gegevens

Huisartsen, triagisten en medewerkers van de huisartsenpost die bij de directe zorgverlening zijn betrokken, mogen uw gegevens inzien. Zij gebruiken hiervoor een speciale pas (UZI-pas) en inlogcode. Zij hebben alleen toegang tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van hun taak en dit wordt ook geregistreerd. Artsen hebben beroepsgeheim, triagisten en medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

6. Geluidsopnamen en cameratoezicht

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te monitoren en zo nodig te verbeteren, nemen wij telefoongesprekken op. In de wachtruimtes van de huisartsenpost zijn videocamera’s aanwezig om de veiligheid van patiënten, bezoekers en personeel te waarborgen. Deze beelden worden ook gebruikt om de gezondheidstoestand van patiënten te bewaken op wie niet direct zicht is. De beelden worden live afgespeeld en daarna direct vernietigd. Er vindt geen opslag plaats van camerabeelden.

7. Bewaartermijnen

Wij bewaren uw medisch dossier conform de wettelijke plicht: maximaal 20 jaar. Voor geluidsbanden hanteren wij een termijn van maximaal 13 maanden. Wij bewaren uw medische gegevens langer dan deze termijn als dat verplicht is op grond van een wettelijke bepaling, als dit noodzakelijk is voor goede hulpverlening (bijvoorbeeld bij een chronische aandoening) of als de gegevens van groot belang zijn voor iemand anders (bijvoorbeeld in het geval van erfelijke ziekten).

8. Verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens

Gegevens over uw gezondheid, erfelijke gegevens (genetische gegevens) of seksueel gedrag of seksuele gerichtheid verwerken wij slechts voor zover dat, met het oog op een goede behandeling of verzorging van u als patiënt, noodzakelijk is. Gegevens over uw religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging worden niet verwerkt, tenzij op uw eigen verzoek in het kader van uw behandeling of binnen onze huisartsenpost.

9. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, onbevoegde toegang of onrechtmatige verwerking. Wij zorgen daarbij voor een passende beveiliging in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen, waaronder versleuteling van data en communicatie, toegangs-controle en behandeling van uw persoonsgegevens als zijnde vertrouwelijk. Wij hanteren daarbij de norm voor informatiebeveiliging NEN 7510.

De toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot medewerkers en aangesloten huisartsen van de huisartsenpost, die betrokken zijn bij uw zorgverlening of die daar om een andere reden toe gerechtigd zijn. Medewerkers en aangesloten huisartsen die toegang hebben tot uw persoonsgegevens hebben een geheimhoudingsplicht. Wij verlangen dezelfde technische en organisatorische maatregelen van organisaties die uw persoonsgegevens namens ons verwerken en hebben dit vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.

10. Inzagerecht

U heeft recht tot inzage in uw medisch dossier. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). U heeft recht op een kopie van de gegevens uit uw patiëntendossier. Wij verstrekken echter geen gegevens uit uw dossier, die door een externe behandelaar (niet werkzaam bij de Spoedpost Huisartsen Gelders Rivierenland) zijn verzameld of opgesteld.

U heeft het recht ons te verzoeken uw gegevens door te sturen naar een andere arts, een medische instelling of zorgverzekeraar. Ook kunt u iemand machtigen uw dossier namens u in te zien of namens u een afschrift te vragen.

Hoe vraagt u een kopie van het patiëntendossier aan?
Als u een kopie van uw dossier wilt hebben, vul dan dit formulier in en stuur het naar info@gezondrivierenland.nl

Recht op vergetelheid

U heeft het recht om uw gegevens te laten verwijderen. Het is echter mogelijk dat niet ál uw gegevens verwijderd mogen worden. Het recht om uw gegevens te laten verwijderen geldt bijvoorbeeld niet als wij deze verwerken voor een zaak van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid of als uw gegevens noodzakelijk zijn voor een rechtsvordering.

Intrekken van toestemming

Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, dan heeft u te allen tijde het recht uw toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan onmiddellijk staken. Het intrekken van de toestemming heeft géén terugwerkende kracht.

11. Verantwoordelijke

De directie van de Huisartsenpost Gelders Rivierenland is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens conform de geldende wet- en regelgeving.

12. Functionaris voor de Gegevensbescherming

De huisartsenpost heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert de directie over de toepassing van de privacywetgeving. De FG is uw contactpersoon voor eventuele vragen over privacy gaan, zowel voor u als betrokkene als voor de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt de FG bereiken per e-mail via fg@gezondrivierenland.nl

13. Klachtenprocedure

Als u vragen of een klacht heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, dan kunt u dat schriftelijk doen via: klachtenfunctionaris@gezondrivierenland.nl

14. Privacystatement addendum

De zelf-triage dienst “Moet ik naar de dokter”

Bij het gebruiken van de zelf-triage dienst “Moet ik naar de dokter?” (hierna: App), via onze website vult u bepaalde persoonsgegevens in en laat u bepaalde persoonsgegevens achter. Omdat het gaat om privacygevoelige gegevens, vinden wij het belangrijk dat wij er zorgvuldig mee omgaan.

Bij het gebruiken van de App vult zelf persoonsgegevens in over uzelf of over een ander voor wie u de App gebruikt en wordt een conclusie gegeven. De persoonsgegevens die wij via deze dienst van u verwerken zijn:

  • geslacht
  • geboortedatum
  • uitkomst van elke doorlopen triage (urgentie)

Niet in alle gevallen zijn de door u ingevulde gegevens persoonsgegevens. Een voorbeeld daarvan is het feit dat de App een UID (Unique Identifier voor het gebruikte apparaat) aanmaakt. Toch willen wij u duidelijk informeren over wat wij met uw gegevens doen. De ingevulde gegevens zijn in eerste instantie nodig om u antwoord op de vraag ‘moet ik naar de dokter?’ te kunnen geven. Uw geslacht en geboortedatum wordt door de back-end van de App geanonimiseerd verwerkt voor het analyseren van het gebruik van de App. Er kan dan voor gezorgd worden dat de App in de toekomst nog beter werkt en we kunnen anonieme statistieken genereren. Uw IP-adres wordt door de webserver geanonimiseerd verwerkt tot een sessienummer, hierdoor zijn uw persoonsgegevens niet herleidbaar.

Wetenschappelijk onderzoek

“Moet ik naar de dokter?” voert in samenwerking met huisartsenpost Gorinchem wetenschappelijk onderzoek uit. Dit houdt in dat “Moet ik naar de dokter?”, in samenwerking met huisartsenpost Gorinchem en andere huisartsenposten in Nederland, het effect van zelftriage, de veiligheid en prestaties van de App monitort en verbetert. De gegevens die vanuit de huisartsenpost hiervoor gebruikt worden, zijn niet herleidbaar tot een individueel persoon, namelijk: patiëntid, tijdstempel van start van telefonische triage, leeftijd in jaren, geslacht, NTS ingangsklacht, urgentie, triageduur en het oproepresultaat. Aan de hand van deze telefonische triage gegevens en aan de hand van de zelftriage gegevens zal een koppeling gemaakt worden. Op basis van het zelftriage advies en het oproepresultaat van de telefonische triage kunnen onderzoekers bepalen wat het effect, de veiligheid en de prestaties van de App zijn voor de huisartsenpost.

15. Wij bevragen de Inschrijving op Naam (ION) database

Als u zich met een acute zorgvraag bij de huisartsenspoedpost meldt, noteren wij bij welke huisartsenpraktijk u staat ingeschreven en sturen wij uw huisarts een bericht over de behandeling op de huisartsenspoedpost. Zo kan uw eigen huisarts hiermee doorgaan. Wij willen de juiste huisartsenpraktijk over uw behandeling informeren. Daarom controleren wij dit in de Inschrijving Op Naam database, die wordt beheerd door de Stichting Inschrijving Op Naam. Hierin leggen huisartsenpraktijken zelf vast wie bij hen staan ingeschreven. Zie www.inschrijvingopnaam.nl. In die database staan geen medische gegevens over u. Er staat alleen dat u bij uw huisartsenpraktijk staat ingeschreven. Heeft u hier vragen over, neem dan contact op met Stichting ION: www.inschrijvingopnaam.nl/contactformulier